Podmínky služby

Děkujeme vám, že jste si zvolili společnost BitSeven (dále jako „Stránky“). Následující podmínky používání služby (dále jako „Podmínky služby“) se vztahují na zákazníky těchto Stránek. Před používáním těchto Stránek byste si měli pečlivě přečíst tyto Podmínky služby, abyste zjistili, která ustanovení se vás týkají. Používáním jakýchkoli funkcí či služeb dostupných na těchto Stránkách (souhrnně nebo jednotlivě, dále jako „Služby“) zákazník (dále jako „vy“ a všechny tvary zájmen „vám“ a „váš“) souhlasí s těmito Podmínkami služby.

Všechny podmínky, licence, omezení a povinnosti obsažené na těchto Stránkách jsou začleněny těchto Podmínek služby ve formě odkazu, mimo jiné včetně následujících stránek a zásad těchto Stránek: Zásady ochrany osobních údajů; Prohlášení o rizicích obchodování; Zásady ochrany před spamem; Zásady vyřizování žádostí orgánů činných v trestním řízení; a Seznam poplatků. Pamatujte prosím zejména na to, že veškeré přenosy digitálních tokenů na tyto Stránky a z těchto Stránek mohou být společností BitSeven zpoplatněny dle Seznamu poplatků, který můžeme čas od času aktualizovat. V případě nesouladu mezi těmito Podmínkami služby a jakýmikoli jinými stránkami nebo zásadami obsaženými na těchto Stránkách platí ustanovení uvedená v těchto Podmínkách služby.

Vytvořením účtu na těchto Stránkách nebo používáním kterékoli ze Služeb potvrzujete, že jste si přečetli Podmínky služby, plně jim rozumíte a bezvýhradně s nimi souhlasíte. Pokud s těmito Podmínkami služby nebo jejich následnými dodatky, změnami či aktualizacemi nesouhlasíte, neměli byste používat žádné Služby. Jediným východiskem v případě vašeho nesouhlasu je přestat používat všechny Služby.

Právo používání Stránek a jakýchkoli Služeb je neplatné, pokud je jejich používání zakázáno platnými zákony.

Tyto Podmínky služby mohou být kdykoli a bez předchozího upozornění doplněny, změněny či aktualizovány. Proto byste měli tyto Podmínky služby často kontrolovat, abyste se ujistili, že vaše znalost a porozumění těmto Podmínkám služby jsou správné a aktuální. Pokud po datu účinnosti dodatku, změny či aktualizace Podmínek služby budete i nadále Službu využívat, vyjadřujete tím svůj souhlas s Podmínkami služby v aktuálním znění včetně dodatků, změn a aktualizací.

1.1 Nadpisy: Nadpisy a podnadpisy těchto Podmínek služby slouží pouze ke zvýšení přehlednosti a odkazování a neměly by být brány v úvahu při výkladu nebo interpretaci jakýchkoli ustanovení, na která odkazují.

1.2 Širší význam: Pokud není v těchto Podmínkách služby výslovně stanoveno jinak, všechny použité pojmy automaticky zahrnují jednotné i množné číslo a všechny rody.

1.3 Rozhodné právo: Tyto Podmínky služby se řídí zákony státu Belize a v souladu s nimi jsou rovněž vykládány a uplatňovány. Jako takové by měly být ve všech ohledech interpretovány jako smluvní ujednání ve smyslu zákonů státu Belize. Jakékoli stížnosti či žaloby vyplývající z těchto Podmínek služby nebo s nimi související se řídí zákony státu Belize, v jejichž smyslu jsou rovněž vykládány a uplatňovány. V zájmu zamezení jakýchkoli pochybností a bez omezení obecnosti výše uvedeného se toto ustanovení výslovně vztahuje na jakékoli nároky na odškodnění vznesené vůči společnosti BitSeven. V případě jakékoli stížnosti či žalobě vůči společnosti BitSeven nebo se společností BitSeven související jsou místně příslušnými soudy ve státu Belize. Bezpodmínečně souhlasíte s exkluzivitou jurisdikce v podobě soudů ve státě Belize a všech soudů kompetentních k pořádání slyšení jménem státu Belize. Stejně tak bezpodmínečně souhlasíte s exkluzivitou místní příslušnosti soudu ve státu Belize při řešení veškerých stížností a žalob vyplývajících z těchto Podmínek služby nebo sporů či výslechů souvisejících s těmito Podmínkami služby. Při výběru soudu dle těchto Podmínek služby neplatí doktrína „forum non conveniens“ (nepříslušného soudu).

2. Licence k používání této Stránky: V případě, že budete dodržovat a splňovat tyto Podmínky služby, společnost BitSeven vám udělí omezené právo na používání těchto Stránek a Služeb. Právo používat tyto Stránky a Služby je osobní, omezené, nevýhradní, nepřenosné, odvolatelné, s limitovanou licencí a podléhá omezením a povinnostem uvedeným v těchto Podmínkách služby. Žádná část těchto Podmínek služby vám neuděluje jakoukoli licenci (jinou než výslovně stanovenou v tomto odstavci), právo, nárok či vlastnictví související s těmito Stránkami nebo kteroukoli Službou.

3. Riziko a omezení odpovědnosti: Důležité: Tento odstavec je doplňkem Prohlášení o rizicích obchodování. Obchodní trhy jsou nestálé a jejich likvidita, hloubka a dynamika obchodování se velmi rychle mění. Vy sami jste výhradně odpovědní za následující: jakékoli a veškeré neobchodní aktivity na této Stránce a za svůj účet na těchto Stránkách; a za informovanost o skutečném stavu jakékoli pozice či smlouvy s jinou stranou na této Stránce, a to i v případě, že jsou tyto informace uvedené na těchto Stránkách nesprávně. Potvrzujete a souhlasíte s následujícím: budete plně odpovědní za obchodní i neobchodní činnost a nečinnost na těchto Stránkách a za veškeré ztráty vzniklé v důsledku používání těchto Stránek nebo kterékoli ze Služeb; budete odpovědní za veškerý záporný zůstatek na svých účtech na těchto Stránkách; ponesete plnou odpovědnost za všechny své závazky vyplývající z jakýchkoli finančních aktivit na těchto Stránkách; a budete plně odpovědní za zabezpečení přístupu k těmto Stránkám nebo kterékoli Službě včetně všech informací poskytovaných prostřednictvím těchto Stránek nebo Služeb, a to kromě jiného včetně soukromých klíčů, uživatelských jmen, hesel a informací o bankovních účtech. Neexistují žádné záruky proti ztrátám na těchto Stránkách. Pokud využijete možnosti financování nabízené těmito Stránkami nebo v důsledku zásahu vyšší moci, můžete ztratit více, než kolik činí váš zůstatek ve vašich různých peněženkách na těchto Stránkách.

4. Duševní vlastnictví: BitSeven a loga, obchodní názvy, slovní ochranné známky a designové značky BitSeven jsou ochrannými známkami společnosti BitSeven. Souhlasíte s tím, že si nebudete přivlastňovat, kopírovat, vystavovat ani používat značky, známky ani jiný obsah společnosti BitSeven bez předchozího výslovného písemného svolení společnosti BitSeven uděleného speciálně k těmto účelům.

5. Žádné rady: Společnost BitSeven neposkytuje žádné investiční rady ani rady týkající se obchodních technik, modelů, algoritmů či jiných schémat.

6. Omezení odpovědnosti: Společnost BitSeven nenese žádnou odpovědnost za jakékoli nároky, použitelnost, ztrátu, zranění, zpoždění, nehodu, náhodné, přímé, nepřímé, obecné, zvláštní, kárné, exemplární ani následné škody, ztrátu důvěry nebo zisku společnosti, zastavení práce, ztrátu dat, selhání nebo chybnou funkčnost počítačových systémů a za žádné jiné obchodní ztráty (souhrnně jako „Ztráty“).

7. Zachování platnosti: Jakékoli selhání ze strany společnosti BitSeven týkající se uplatňování kteréhokoli z jí náležejících práv, pravomocí či nápravných prostředků v souladu s těmito Podmínkami služby nebo jakékoli prodlení ze strany společnosti BitSeven v souvislosti se zmíněným uplatňováním neruší nárok společnosti BitSeven na tato práva, pravomoci či nápravné prostředky. Jednotlivé či částečné uplatnění jakéhokoli práva, pravomoci nebo nápravného prostředku ze strany společnosti BitSeven nebrání uplatnění jakéhokoli jiného práva, pravomoci či nápravného prostředku.

8. Vyšší moc: Společnost BitSeven nenese odpovědnost za žádné škody způsobené zpožděním nebo selháním plnění závazků vyplývajících z těchto Podmínek služby, pokud k takovému zpoždění nebo selhání došlo v důsledku požáru; stávek; záplav či povodní; výpadků nebo poruch napájení; zásahů vyšší moci či nepřátel státu; zákonných opatření ze strany veřejných orgánů; jakýchkoli pohybů, změn a volatility trhu; selhání internetové sítě, počítače či serveru; narušení zabezpečení nebo kybernetického útoku; kriminálních činů; zpoždění nebo defektů způsobených veřejnými dopravci; skutky či opomenutí třetích stran; nebo jakýchkoli zpoždění, defektů, selhání či výpadků, které nebylo možné opodstatněně předvídat nebo jim předejít. V případě zásahu vyšší moci je společnost BitSeven zproštěna všech závazků týkajících se plnění a výkonnosti a tyto Podmínky služby nezvratně pozbývají platnosti v celém svém rozsahu.

9. Postupitelnost: Tyto Podmínky služby ani žádná práva, povinnosti či závazky z nich vyplývající nemůžete bez předchozího písemného souhlasu společnosti BitSeven postoupit. Naproti tomu společnost BitSeven může tyto Podmínky služby a veškerá práva, povinnosti či závazky z nich vyplývající postoupit bez předchozího upozornění a bez vašeho souhlasu. Jakékoli vaše pokusy o postoupení těchto Podmínek služby bez předchozího písemného souhlasu společnosti BitSeven jsou neplatné.

10. Oddělitelnost: Pokud kterékoli z ustanovení těchto Podmínek služby ve znění pozdějších změn bude shledáno nesprávným, neplatným či nevymahatelným, ať už jako celek nebo pouze z části, kterýmkoli soudem v kompetenční jurisdikci, tato nesprávnost, neplatnost či nevymahatelnost se bude týkat pouze daného konkrétního ustanovení, přičemž všechna ostatní ustanovení těchto Podmínek služby zůstávají v plné platnosti.

  • bitseven availability
    Buy & sell securely
  • bitseven stability
    Be comfortable
  • bitseven security
    Be the fast lane

Alert