Syarat Perkhidmatan

Terima kasih kerana memilih BitSeven ("Laman"). Berikut adalah syarat-syarat perkhidmatan ("Syarat Perkhidmatan" ini) terpakai kepada pelanggan Laman Web. Anda harus membaca Syarat Perkhidmatan ini dengan teliti untuk menentukan peruntukan yang terpakai kepada anda. Dengan menggunakan mana-mana perkhidmatan, fungsi atau ciri-ciri yang ditawarkan dari semasa ke semasa di laman web (secara kolektif atau secara individu, "Perkhidmatan"), pelanggan (disebut di sini sebagai "anda" atau "milik anda") bersetuju untuk Syarat Perkhidmatan ini.

Mana-mana atau semua terma, syarat-syarat, lesen, had-had, dan kewajipan yang terkandung di dalam dan di Laman Web ini digabungkan ke dalam Syarat Perkhidmatan ini secara rujukan, termasuklah, tanpa mengehadkan keluasan makna yang berikut, polisi Laman Web dan laman-laman: Polisi Privasi; Penyata Pendedahan Risiko; Polisi Anti Spam. Polisi Permohonan Penguatkuasaan Undang-undang; dan, Jadual Bayaran. Secara khususnya, sila ambil perhatian bahawa semua urusniaga Token Digital di Laman atau di luar mungkin tertakluk kepada yuran yang dikenakan oleh BitSeven seperti yang dinyatakan dan dikemaskini di dalam Jadual Bayaran dari semasa ke semasa. Sekiranya terdapat sebarang ketidakselarasan antara Syarat Perkhidmatan ini dan apa-apa halaman atau polisi di Laman web, Syarat Perkhidmatan ini akan diguna pakai.

Dengan membuka akaun di Laman Web atau dengan menggunakan Perkhidmatan, anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami, dan benar-benar bersetuju dengan Syarat Perkhidmatan ini berkuat kuasa dari semasa ke semasa. Jika anda tidak bersetuju dengan Syarat Perkhidmatan ini atau sebarang pindaan, perubahan atau kemas kini kemudiannya, anda tidak boleh menggunakan mana-mana Perkhidmatan; jalan keluar anda dalam kes perselisihan hanyalah berhenti menggunakan semua Perkhidmatan.:

Penggunaan Laman Web dan mana-mana Perkhidmatan adalah tidak sah di mana ianya dilarang oleh undang-undang berkenaan.

Syarat Perkhidmatan ini boleh dipinda, ditukar, atau dikemaskini oleh BitSeven pada bila-bila masa dan tanpa notis terdahulu kepada anda. Anda perlu sering menyemak kembali untuk mengesahkan bahawa salinan dan kefahaman anda terhadap Syarat Perkhidmatan ini adalah semasa dan betul. Penggunaan tanpa penamatan atau berterusan mana-mana Perkhidmatan selepas tarikh berkuat kuasa mana-mana pindaan, perubahan atau kemas kini membentuk persetujuan anda dengan Syarat Perkhidmatan ini, seperti yang diubahsuai melalui apa-apa pindaan, perubahan atau pengemaskinian.

1.1 Tajuk: Tajuk dan tajuk kecil dalam Syarat Perkhidmatan ini adalah untuk memudahkan rujukan sahaja dan tidak perlu diambil kira dalam pembinaan atau tafsiran apa-apa peruntukan atau peruntukan-peruntukan yang ianya rujuk.

1.2 Makna Lanjutan: Kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Syarat Perkhidmatan ini, perkataan mufrad merangkumi bentuk jamak dan sebaliknya dan kata-kata yang membawa maksud jantina merangkumi semua jantina.

1.3 Undang-undang pentadbiran: Syarat Perkhidmatan ini hendaklah ditadbir oleh dan ditafsirkan dan dikuatkuasakan mengikut undang-undang Belize, dan hendaklah ditafsirkan dalam semua hal sebagai satu kontrak Belize. Sebarang tuntutan atau tindakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Syarat Perkhidmatan ini hendaklah ditadbir oleh dan ditafsirkan dan dikuatkuasakan mengikut undang-undang Belize. Untuk mengelakkan keraguan, dan tanpa mengehadkan keluasan makna sebelum ini, peruntukan ini jelas terpakai kepada mana-mana tuntutan tort terhadap BitSeven. Tempat dan forum untuk sebarang tuntutan atau tindakan terhadap atau melibatkan BitSeven hendaklah Belize. Anda attorn tanpa syarat kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah di Belize dan semua mahkamah kompeten untuk membicarakan semua rayuan daripadanya. Anda juga bersetuju tanpa syarat kepada forum dan tempat eksklusif Belize dalam semua tuntutan atau tindakan-tindakan yang timbul daripada atau apa-apa pertikaian atau persoalan mengenai apa-apa yang berkaitan dengan Syarat Perkhidmatan ini. Doktrin forum non conveniens tidak terpakai dalam pemilihan forum di bawah Syarat Perkhidmatan ini.

2. Lesen menggunakan Laman Web ini: Jika anda mematuhi Terma-terma Perkhidmatan ini, BitSeven memberikan geran hak terhad untuk menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan. Hak untuk menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan adalah lesen peribadi, terbatas, bukan eksklusif, tidak boleh dipindah milik, boleh dibatalkan, terhad, dan ianya tertakluk kepada had dan kewajipan dalam Syarat Perkhidmatan ini. Tiada dalam Syarat Perkhidmatan ini memberikan anda lesen (selain daripada yang dinyatakan dalam perenggan ini), hak, hakmilik, atau pemilikan daripada, dalam, atau kepada Laman Web ini atau mana-mana Perkhidmatan.

3. Risiko dan Had Liabiliti: Penting: Perenggan ini adalah tambahan kepada Penyata Pendedahan Risiko. Pasaran dagangan adalah tidak menentu dan beralih dengan cepat dari segi kecairan, kedalaman pasaran dan dinamik perdagangan. Anda adalah satu-satunya yang bertanggungjawab dan berkewajipan: untuk mana-mana dan semua aktiviti dagangan dan bukan dagangan di Laman Web ini dan keatas akaun anda di Laman Web ini; dan, untuk mengetahui status sebenar apa-apa posisi atau kontrak dengan pihak lain di Laman Web ini, walaupun disampaikan dengan tidak betul oleh Laman Web ini pada bila-bila masa. Anda mengakui dan bersetuju: akan bertanggungjawab dan berkewajipan sepenuhnya untuk tindakan dan bukan tindakan dagangan dan bukan dagangan anda pada Laman Web ini dan semua keuntungan dan kerugian yang dialami daripada penggunaan Laman Web ini dan mana-mana Perkhidmatan; akan bertanggungjawab untuk apa-apa baki negatif pada akaun anda di Laman Web ini; akan bertanggungjawab dan berkewajipan sepenuhnya untuk semua tanggungjawab dan kewajipan anda berkenaan dengan apa-apa aktiviti pembiayaan di Laman Web ini; dan, perlu bertanggungjawab sepenuhnya untuk melindungi akses, dan mana-mana maklumat yang disediakan melalui, Laman Web dan mana-mana Perkhidmatan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kunci persendirian, nama samaran, kata laluan, dan butiran akaun bank.Tiada jaminan terhadap kerugian di Laman Web ini. Anda mungkin kehilangan lebih daripada apa yang ada dalam pelbagai dompet anda di Laman Web ini jika anda terlibat dalam pembiayaan di Laman Web ini atau jika ada berlaku force majeure.

4. Hak harta intelek: BitSeven dan logo BitSeven, nama dagangan, tanda perkataan, dan tanda-tanda reka bentuk adalah tanda dagangan BitSeven. Anda bersetuju tidak akan mencedok, salin, memaparkan atau menggunakan Tanda BitSeven atau kandungan lain tanpa kebenaran dinyatakan, terlebih dahulu, bertulis untuk berbuat demikian.

5. Tiada Nasihat: BitSeven tidak memberi sebarang nasihat pelaburan atau nasihat mengenai teknik, model, algoritma dagangan, atau mana-mana skema yang lain.

6. Had Liabiliti: BitSeven menganggap tiada sebarang liabiliti atau tanggungjawab untuk dan akan mempunyai sebarang liabiliti atau tanggungjawab untuk sebarang tuntutan, permohonan, kehilangan, kecederaan, kelewatan, kemalangan, sampingan, secara langsung, tidak langsung, am, khas, menghukum, teladan, atau kerosakan atas sebab, kehilangan keuntungan perniagaan atau muhibah, pemberhentian kerja, kehilangan data, kegagalan komputer atau kerosakan atau apa-apa dan semua kerugian-kerugian komersial lain (secara kolektifnya, disebut di sini sebagai "Kerugian").

7. Tiada Pengecualian: Sebarang kegagalan oleh BitSeven untuk melaksanakan apa-apa hak, kuasa, atau remedi masing-masing di bawah Syarat Perkhidmatan ini, atau apa-apa kelewatan oleh BitSeven semasa berbuat demikian, tidak merupakan suatu pengecualian daripada apa-apa hak, kuasa atau remedi tersebut. Pelaksanaan tunggal atau sebahagian apa jua hak, kuasa atau remedi oleh BitSeven tidak mencegah siapapun daripada menjalankan apa-apa hak, kuasa, atau remedi lain.

8. Force Majeure: BitSeven adalah tidak bertanggungjawab bagi kerosakan yang disebabkan oleh kelewatan atau kegagalan untuk melaksana di bawah Syarat Perkhidmatan ini apabila kelewatan atau kegagalan adalah disebabkan oleh kebakaran; mogok; banjir; gangguan kuasa atau kegagalan; kuasa Allah atau musuh-musuh negara; Akta-Akta yang sah daripada pihak berkuasa awam; apa-apap dan semua pergerakan, anjakan atau perubahan pasaran; komputer, pelayan, atau kerosakan Internet; pelanggaran keselamatan atau serangan siber; perlakuan jenayah; kelewatan atau lalai yang disebabkan oleh pembawa biasa; tindakan atau ketinggalan oleh pihak ketiga; atau, mana-mana kelewatan, lalai, kegagalan atau gangguan yang tidak boleh semunasabahnya dijangka atau diberikan terhadapnya. Sekiranya berlaku force majuere, BitSeven adalah dikecualikan daripada mana-mana dan semua kewajipan prestasi dan Syarat Perkhidmatan ini hendaklah muktamad dan sepenuhnya pada penghujungnya

9. Penyerahan: Syarat Perkhidmatan, dan apa-apa hak, tugas dan obligasi yang terkandung di sini, adalah tidak boleh diserahkan oleh anda tanpa kebenaran bertulis terdahulu daripada BitSeven. Syarat Perkhidmatan, dan mana-mana hak, tugas dan obligasi yang terkandung di sini adalah dengan bebasnya boleh diserahkan oleh BitSeven tanpa notis atau kebenaran anda. Sebarang cubaan oleh anda untuk menyerahkan Syarat Perkhidmatan ini tanpa kebenaran bertulis adalah tidak sah.

10. Kebolehasingan: Jika mana-mana Syarat Perkhidmatan, sebagaimana yang dipinda dari semasa ke semasa, ditentukan sebagai tidak sah, batal atau tidak boleh dikuatkuasakan, secara keseluruhan atau sebahagiannya, oleh mana-mana mahkamah bidang kuasa kompeten, ketidaksahan, kebatalan atau kegagalan menguatkuasakan itu terkait hanya untuk peruntukan tersebut dan segala-galanya dalam Syarat Perkhidmatan ini terus berkuatkuasa dan berkesan.

  • bitseven availability
    Buy & sell securely
  • bitseven stability
    Be comfortable
  • bitseven security
    Be the fast lane

Alert