Servicevoorwaarden

Hartelijk dank voor uw keuze voor BitSeven (de 'Website'). De volgende servicevoorwaarden (hierna te noemen 'Servicevoorwaarden') zijn van toepassing op klanten van de Website. U dient deze Servicevoorwaarden zorgvuldig te lezen om vast te stellen welke bepalingen op u van toepassing zijn. Door gebruik te maken van de diensten, functies of voorzieningen die van tijd tot tijd op de Website worden aangeboden (hierna gezamenlijk of afzonderlijk te noemen de 'Diensten'), stemt de klant (hierna te noemen 'u' of 'uw') in met deze Servicevoorwaarden.

Alle op de Website vermelde voorwaarden, licenties, beperkingen en verplichtingen zijn door middel van verwijzing in deze Servicevoorwaarden opgenomen. Daaronder begrepen, zonder af te doen aan de algemene geldigheid van het voorafgaande, het/de volgende Websitebeleid en -pagina's: het privacybeleid, het officiële bericht; het antispambeleid, het beleid inzake verzoeken van rechtshandhavingsinstanties en het tarievenschema. Wees er met name op attent dat BitSeven voor alle transacties met digitale tokens op de Website of buiten de Website om kosten in rekening kan brengen, zoals vermeld in het van tijd tot tijd herziene tarievenschema. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Servicevoorwaarden en de overige webpagina's, of het op de Website vermelde beleid, prevaleren deze Servicevoorwaarden.

Door een account op de Website aan te maken of door van de Diensten gebruik te maken, erkent u dat u van deze Servicevoorwaarden heeft kennisgenomen en er volledig mee instemt. Mocht u zich niet kunt vinden in deze Servicevoorwaarden of latere wijzigingen of updates, dan kunt u geen gebruik maken van de Diensten. In geval van onenigheid rest u niets anders dan het gebruik van alle Diensten te staken.

Het gebruik van de Website en Diensten is niet rechtsgeldig indien dit door de toepasselijke wetgeving wordt verboden.

Deze Servicevoorwaarden kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, door BitSeven worden gewijzigd of bijgewerkt. U dient regelmatig te controleren of uw kopie van deze Servicevoorwaarden, en uw begrip daarvan, nog actueel en juist is. Mocht u na het ingaan van wijzigingen of updates gebruik blijven maken van een van de Diensten, dan houdt dat in dat u met deze Servicevoorwaarden instemt, zoals deze aan de hand van genoemde wijzigingen of updates zijn bijgewerkt.

1.1 Kopjes: De kopjes en subkopjes in deze Servicevoorwaarden dienen slechts het leesgemak en mogen geen rol spelen bij de uitleg of interpretatie van een bepaling of bepalingen waarnaar zij verwijzen.

1.2 Definities: Tenzij anders is aangegeven in deze Servicevoorwaarden, wordt met woorden in de enkelvoudsvorm ook de meervoudsvorm bedoeld, en omgekeerd, en duiden verwijzingen naar het mannelijke geslacht ook op het vrouwelijke geslacht, en omgekeerd.

1.3 Toepasselijke wetgeving: Deze Servicevoorwaarden worden beheerst door en ten uitvoer gebracht volgens het recht van Belize en zullen in alle opzichten worden opgevat als een overeenkomst naar het recht van Belize. Aanspraken of maatregelen die uit deze Servicevoorwaarden voortvloeien of ermee verband houden, zullen worden beheerst door en ten uitvoer gebracht volgens het recht van Belize. Om misverstanden te voorkomen - zonder daarbij af te doen aan de algemene geldigheid van het voorafgaande - is deze bepaling uitdrukkelijk van toepassing op een eventuele aanspraak uit onrechtmatige daad tegen BitSeven. Belize zal gelden als het rechtsgebied en forum voor aanspraken of maatregelen tegen BitSeven of waarbij BitSeven betrokken is. U stemt onvoorwaardelijk in met de exclusieve bevoegdheid van de Belizaanse rechter en van alle rechters die bevoegd zijn om in hoger beroep recht te spreken. U stemt ook onvoorwaardelijk in met Belize als exclusief forum en rechtsgebied bij alle aanspraken en maatregelen voortvloeiende uit of geschillen c.q. vragen met betrekking tot deze Servicevoorwaarden. Volgens deze Servicevoorwaarden zal het beginsel van forum non conveniens geen rol spelen bij de forumkeuze.

2. Licentie om van de Website gebruik te maken: Indien u zich aan deze Servicevoorwaarden houdt, verleent BitSeven u het beperkte recht om van de Website en Diensten gebruik te maken. Het recht om van de Website en Diensten gebruik te maken, is een persoonsgebonden, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepelijke licentie die onderworpen is aan de beperkingen van en verplichtingen uit deze Servicevoorwaarden. U kunt aan deze Servicevoorwaarden geen licentie (anders dan in deze paragraaf omschreven), recht, titel of eigendom van, in of op de Website of een van de Diensten ontlenen.

3. Risico's en aansprakelijkheidsbeperking: Belangrijk: Deze paragraaf is een aanvulling op het officiële bericht (waarmee beleggers op de hoogte worden gebracht van de risico's van een financiële dienst c.q. financieel product). Omdat handelsmarkten volatiel zijn, kunnen zich in korte tijd verschuivingen voordoen op het gebied van liquiditeit, marktsterkte en handelsdynamiek. U bent uitsluitend verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handels- en niet-handelsactiviteiten op de Website, voor uw account op de Website en voor het bekend zijn met de werkelijke status van een positie of contract met een andere partij op de Website, zelfs als daar op enig moment een verkeerd beeld van wordt gegeven op de Website. U erkent en stemt ermee in: dat u volledig verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor uw handels- en niet-handelsactiviteiten (of het ontbreken daarvan) op de Website en alle winsten en verliezen uit uw gebruik van de Website en een van de Diensten; dat u verantwoordelijk bent voor een negatief saldo in uw account(s) op de Website; dat u volledig verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor al uw verplichtingen met betrekking tot financieringsactiviteiten op de Website; en dat u volledig verantwoordelijk bent voor het beveiligen van de toegang tot en het verstrekken van informatie via de Website en een van de Diensten,waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, privésleutels, gebruikersnamen, wachtwoorden en bankrekeninggegevens. Er bestaan geen garanties tegen verliezen op de Website. Indien u zich bezighoudt met financiering op de Website of indien er sprake is van een overmachtsituatie, dan zou uw verlies wel eens groter kunnen zijn dan de gecombineerde saldi van uw portemonnees op de Website.

4. Intellectueel eigendom: BitSeven en zijn logo's, handelsnamen, woordmerken en ontwerpmerken zijn handelsmerken van BitSeven. U zegt toe dat u zult afzien van het zich toe-eigenen, namaken, vertonen of gebruiken van de merken van BitSeven of andere content zonder zijn uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

5. Geen advies: BitSeven geeft geen beleggingsadvies of advies over handelstechnieken, modellen, algoritmen of andere regelingen.

6. Aansprakelijkheidsbeperking: BitSeven aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor en zal niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor aanspraken, reclamaties, verliezen, letsel, vertragingen, ongevallen, bijkomende schade, directe schade, indirecte schade, algemene schade, speciale schade, punitieve schade, exemplarische schade, gevolgschade, verlies aan goodwill, winstderving, werkonderbrekingen, gegevensverlies, computerdefecten of -storingen of enige andere commerciële verliezen (hierna gezamenlijk te noemen 'Schade').

7. Geen afstanddoening: Indien BitSeven geen of te laat gebruik maakt van een van zijn rechten, bevoegdheden of rechtsmiddelen volgens deze Servicevoorwaarden, houdt dit geen afstanddoening in van een dergelijk(e) recht, bevoegdheid of rechtsmiddel. De enkelvoudige of gedeeltelijke uitoefening van een recht, bevoegdheid of rechtsmiddel door BitSeven weerhoudt BitSeven er niet van om andere rechten, bevoegdheden of rechtsmiddelen uit te oefenen.

8. Overmacht: BitSeven is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of te laat nakomen van de verplichtingen uit deze Servicevoorwaarden indien de niet-nakoming of te late nakoming het gevolg is van brand, stakingen, overstromingen, stroomonderbrekingen of -storingen, natuurrampen of staatsvijanden, rechtmatige handelingen van overheden, marktontwikkelingen, -verschuivingen, of -volatiliteit, computer-, server- of internetstoringen, beveiligingslekken of cyberaanvallen, criminele handelingen, vertragingen of nalatigheden veroorzaakt door common carriers, het handelen of nalaten van derden of andere vertragingen, nalatigheden, storingen of onderbrekingen die niet redelijkerwijs kunnen worden voorzien of waar niet redelijkerwijs op geanticipeerd kan worden. In geval van overmacht zal BitSeven ontslagen worden van alle inspanningsverplichtingen en zullen deze Servicevoorwaarden volledig en definitief komen te vervallen.

9. Overdracht: U mag deze Servicevoorwaarden en alle daarin opgenomen rechten, plichten en verplichtingen niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BitSeven. Het staat BitSeven vrij om deze Servicevoorwaarden en alle daarin opgenomen rechten, plichten en verplichtingen over te dragen, zonder kennisgeving of uw toestemming. Een poging uwerzijds om deze Servicevoorwaarden zonder toestemming over te dragen zal niet-rechtsgeldig zijn.

10. Scheidbaarheid: Indien een bepaling van deze Servicevoorwaarden, zoals deze van tijd tot tijd kunnen worden herzien, door een bevoegde rechtbank geheel of ten dele ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, geldt deze ongeldigheid, nietigheid of niet-afdwingbaarheid alleen voor deze bepaling, d.w.z. alle overige bepalingen van de Servicevoorwaarden blijven onverkort van kracht.

  • bitseven availability
    Buy & sell securely
  • bitseven stability
    Be comfortable
  • bitseven security
    Be the fast lane

Alert