świadczenia usług

Dziękujemy za wybranie BitSeven („Strona internetowa”). Poniższy regulamin świadczenia usług („Regulamin”) stosuje się do Klientów Strony internetowej. Należy zapoznać się uważnie z warunkami niniejszego Regulaminu, żeby ustalić, które z jego postanowień stosują się do Klienta. Korzystając z usług, funkcji lub funkcjonalności oferowanych w którymkolwiek momencie przez Stronę internetową (zwanych dalej łącznie lub osobno „Usługami”), Klient (zwany dalej „Klientem”) zgadza się przestrzegać niniejszego Regulaminu.

Wszelkie warunki, licencje, ograniczenia i zobowiązania podane w ramach Strony internetowej lub na Stronie internetowej, w tym m.in. następujące polityki i podstrony Strony internetowej: Polityka prywatności, Oświadczenie w sprawie ujawnienia ryzyka; Polityka antyspamowa, Polityka reakcji na żądania organów ścigania i Taryfa prowizji, są włączone do niniejszego Regulaminu przez odniesienie. W szczególności należy pamiętać, że wszystkie transakcje Tokenów cyfrowych na Stronie internetowej i poza nią mogą podlegać opłatom pobieranym przez BitSeven zgodnie z aktualną Taryfą prowizji obowiązującą w danym momencie. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między warunkami niniejszego Regulaminu a warunkami innych podstron lub polityk na Stronie internetowej postanowienia Regulaminu będą mieć przeważające znaczenie.

Tworząc konto na Stronie internetowej lub korzystając z którejkolwiek z Usług, Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem w wersji obowiązującej w danym momencie, zrozumiał jego postanowienia i zgadza się ich przestrzegać. Jeśli Klient nie zgadza się z niniejszym Regulaminem lub jego późniejszymi zmianami, modyfikacjami lub aktualizacjami, nie może korzystać z którejkolwiek z Usług, zaś jedynym rozwiązaniem pozostającym do dyspozycji Klienta w przypadku braku zgody jest zaprzestanie korzystania ze wszystkich Usług.

Użycie Strony internetowej i którejkolwiek z Usług nie rodzi skutków prawnych, jeśli jest zakazane przez obowiązujące prawo.

1. BitSeven może zmieniać, modyfikować i aktualizować niniejszy Regulamin w dowolnym momencie i bez uprzedzenia Klienta. Klient powinien często sprawdzać, czy posiadana przez niego kopia Regulaminu oraz interpretacja Regulaminu przez Klienta jest aktualna i prawidłowa. Brak zaprzestania korzystania lub dalsze korzystanie z którejkolwiek z Usług po dacie wejścia w życie danej zmiany, modyfikacji lub aktualizacji stanowi akceptację takiego Regulaminu w wersji po wprowadzeniu zmian, modyfikacji lub aktualizacji.

1.1 Tytuły nagłówków: Tytuły i podtytuły nagłówków w niniejszym Regulaminie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być brane pod uwagę przy wykładni i interpretacji któregokolwiek z postanowień, do którego się odnoszą.

1.2 Rozszerzone znaczenie: Jeśli nie wskazano inaczej w niniejszym Regulaminie, pojęcia występujące w liczbie pojedynczej obejmują również liczbę mnogą i vice versa, zaś słowa odnoszące się do jednego rodzaju gramatycznego odnoszą się do wszystkich rodzajów gramatycznych.

1.3 Prawo właściwe: Niniejszy Regulamin podlega prawu Belize, będzie zgodnie z tym prawem wykładany i wykonywany oraz pod każdym względem będzie stanowić umowę zawartą w Belize. Wszelkie roszczenia lub powództwa związane bezpośrednio lub pośrednio z niniejszym Regulaminem będą podlegać prawom Belize oraz będą zgodnie z nimi wykładane i egzekwowane. W celu uniknięcia wątpliwości i bez uszczerbku dla powyższego postanowienie to znajduje zastosowanie do każdego roszczenia z tytułu czynu niedozwolonego złożonego przeciwko BitSeven. Właściwość miejscową w sprawach o roszczenia lub powództwa przeciwko lub z udziałem BitSeven mają sądy Belize. Klient bezwarunkowo zgadza się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów Belize i wszystkich sądów właściwych do rozpatrzenia odwołań od tych sądów. Klient również bezwarunkowo zgadza się poddać właściwości miejscowej sądów Belize we wszystkich roszczeniach i powództwach, sporach lub nieporozumieniach wszelkiego rodzaju związanych bezpośrednio lub pośrednio z niniejszym Regulaminem. Zasada forum non conveniens nie będzie stosować się do wyboru sądu na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Licencja na korzystanie ze Strony internetowej: W przypadku gdy Klient przestrzega niniejszego Regulaminu, BitSeven udziela mu ograniczonego prawa do korzystania ze Strony internetowej i Usług. Prawo do korzystania ze Strony internetowej i Usług jest licencją osobistą, ograniczoną, niewyłączną, nieprzenoszalną, odwołalną i podlega ograniczeniom i zobowiązaniom zawartym w niniejszym Regulaminie. Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie przyzna użytkownikowi żadnej licencji (poza licencją określoną w tym punkcie), prawa, tytułu prawnego ani tytułu własności do Strony internetowej lub którejkolwiek z Usług.

3. Ryzyko i ograniczenie odpowiedzialności: Istotne: Niniejszy punkt stanowi uzupełnienie Oświadczenia w sprawie ujawnienia ryzyka. Rynki handlowe ulegają gwałtownym i szybkim zmianom pod względem płynności, głębokości i dynamiki obrotu. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za: czynności transakcyjne i wszelkie inne na Stronie internetowej i na koncie Klienta funkcjonującym na Stronie internetowej, za znajomość prawdziwego statusu jakiejkolwiek pozycji lub kontraktu z jakąkolwiek osobą na Stronie internetowej, nawet jeśli nie są one przedstawione w poprawny sposób na Stronie internetowej. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że będzie w pełni odpowiedzialny za czynności transakcyjne i wszelkie inne czynności lub zaniechania na Stronie internetowej oraz za wszystkie zyski i straty wynikające z korzystania ze Strony internetowej lub którejkolwiek z Usług; że będzie odpowiedzialny za saldo ujemne na swoim koncie na Stronie internetowej; że będzie w pełni odpowiedzialny za wszystkie zobowiązania dotyczące działalności finansowej na Stronie internetowej; oraz że będzie w pełni odpowiedzialny za zabezpieczenie dostępu do Strony internetowej lub którejkolwiek z Usług oraz do wszelkich informacji podanych za pośrednictwem Strony internetowej lub którejkolwiek z Usług, w tym m.in. do kluczy prywatnych, nazw użytkownika, haseł i danych konta bankowego. Nie ma żadnej gwarancji, że Klient nie poniesie strat na Stronie internetowej. Klient może ponieść większe straty niż stan jego różnych portfeli na Stronie internetowej, jeśli zajmie się finansowaniem na Stronie internetowej lub wystąpi przypadek siły wyższej.

4. Własność intelektualna: BitSeven oraz logo, nazwy handlowe, znaki słowne i wzory BitSeven są zastrzeżonymi znakami towarowymi BitSeven. Klient zobowiązuje się nie przywłaszczać, nie kopiować, nie pokazywać ani nie wykorzystywać znaków BitSeven bądź innych treści bez wyraźnej i uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie.

5. Brak doradztwa: BitSeven nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego ani doradztwa w zakresie metod transakcyjnych, modeli, algorytmów bądź innych programów.

6. Ograniczenie odpowiedzialności: BitSeven nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za roszczenia, zastosowanie, stratę, opóźnienie, wypadek ani za szkody przypadkowe, bezpośrednie, pośrednie, ogólne, szczególne, o charakterze karnym, retorsyjne lub wynikowe, za utratę wartości firmy lub zysków, przerwę w pracy, utratę danych, awarię lub błąd komputera, ani za wszelkie inne straty handlowe (zwane łącznie „Stratami”).

7. Brak odstąpienia: Niewykonanie przez BitSeven któregokolwiek z przysługujących jej praw, uprawnień lub środków prawnych na podstawie niniejszego Regulaminu bądź opóźnienie w takim wykonaniu ze strony BitSeven nie będzie stanowić odstąpienia od wykonania takiego prawa, uprawnienia lub środka prawnego. Pojedyncze lub częściowe wykonanie jakiegokolwiek prawa, uprawnienia lub środka prawnego przysługującego BitSeven nie stanowi przeszkody dla wykonania takiego prawa, uprawnienia lub środka prawnego.

8. Siła wyższa: BitSeven nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez opóźnienie w realizacji lub brak realizacji jakiegokolwiek zobowiązania na podstawie niniejszego Regulaminu, gdy takie opóźnienie w realizacji lub brak realizacji jest skutkiem pożaru, strajku, powodzi, awarii lub przerwy w dostawie prądu, katastrofy naturalnej lub działania wrogów państwa, zgodnych z prawem działań urzędów, jakichkolwiek wahań rynku, przesunięć rynkowych lub niestabilności rynku, awarii komputera, serwera lub Internetu, naruszenia bezpieczeństwa lub ataków cybernetycznych, przestępstw, opóźnień lub przypadków niedotrzymania zobowiązań przez przewoźników, działań lub zaniechań osób trzecich bądź wszelkich innych opóźnień, przypadków niedotrzymania zobowiązań, awarii lub przerw, których nie można było zasadnie przewidzieć lub którym nie można było zasadnie przeciwdziałać. W przypadku siły wyższej BitSeven jest zwolniona z realizacji zobowiązań, zaś niniejszy Regulamin będzie w pełni i wiążąco zawieszony.

9. Cesja: Niniejszy Regulamin oraz wszelkie prawa, obowiązki i zobowiązania w nim zawarte nie mogą być przeniesione przez Klienta bez uprzedniej pisemnej zgody BitSeven. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie prawa, obowiązki i zobowiązania w nim zawarte mogą być przeniesione przez BitSeven według uznania BitSeven bez powiadomienia Klienta i bez jego zgody. Próba przeniesienia niniejszego Regulaminu bez pisemnej zgody nie odnosi skutków prawnych.

10. Rozdzielna interpretacja postanowień: W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu w wersji obowiązującej w danym momencie zostanie uznane przez właściwy sąd za nieprawidłowe, nieważne lub nieskuteczne w całości lub w części, taka nieprawidłowość, nieważność i nieskuteczność dotyczyć będzie wyłącznie tego postanowienia, zaś wszelkie pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu zachowają pełną moc prawną.

  • bitseven availability
    Buy & sell securely
  • bitseven stability
    Be comfortable
  • bitseven security
    Be the fast lane

Alert