Tjänstevillkor

Tack för att du valt BitSeven (”webbplatsen”). Följande villkor och bestämmelser för tjänsten (dessa ”tjänstevillkor”) gäller för webbplatsens kunder. Läs dessa tjänstevillkor noggrant för att fastställa vilka bestämmelser som gäller dig. Genom att använda någon av de tjänster eller funktioner som emellanåt erbjuds på webbplatsen (gemensamt eller individuellt kallade ”tjänsterna”) godkänner kunden (i detta dokument kallad ”du” eller ”din/ditt/dina”) dessa tjänstevillkor.

Alla bestämmelser, villkor, licenser, begränsningar och skyldigheter som förekommer inom och på webbplatsen ingår i dessa tjänstevillkor genom hänvisning, däribland, utan att begränsa allmängiltigheten i det föregående, följande webbplatspolicyer och -sidor: integritetspolicyn, riskförklaringen, policyn mot skräppost, policyn för förfrågningar från brottsbekämpande organ och avgiftstabellen. Observera särskilt att alla transaktioner med digitala token på eller utanför webbplatsen kan vara föremål för avgifter som tas ut av BitSeven enligt beskrivning och regelbunden uppdatering i avgiftstabellen. I händelse av bristande överensstämmelse mellan dessa tjänstevillkor och några andra sidor eller policyer på webbplatsen ska dessa tjänstevillkor gälla.

Genom att skapa ett konto på webbplatsen eller använda någon av tjänsterna bekräftar du att du har läst, förstår och helt och hållet godkänner dessa tjänstevillkor, i den version som är gällande vid tidpunkten. Om du inte godkänner dessa tjänstevillkor eller efterföljande tillägg, ändringar eller uppdateringar kan du inte använda några av tjänsterna. Din enda möjlighet om du inte godkänner dem är att inte längre använda någon av tjänsterna.

Användningen av webbplatsen och tjänsterna är ogiltig om den förbjuds enligt tillämplig lag.

Dessa tjänstevillkor kan när som helst komma att utökas, ändras eller uppdateras av BitSeven utan föregående meddelande till dig. Kontrollera dem ofta för att bekräfta att din kopia och tolkning av dessa tjänstevillkor är aktuell och korrekt. Genom att fortsätta använda eller låta bli att säga upp någon av tjänsterna efter ikraftträdandedatumet för eventuella tillägg, ändringar eller uppdateringar godkänner du dessa tjänstevillkor, ändrade genom sådana tillägg, ändringar eller uppdateringar.

1.1 Rubriker: Rubrikerna och underrubrikerna i dessa tjänstevillkor är endast avsedda att underlätta hänvisning och ska inte beaktas vid förklaringen eller tolkningen av några bestämmelser som de avser.

1.2 Utökade innebörder: Om inte annat anges i dessa tjänstevillkor, ska ord i singular omfatta plural och vice versa och ord som anger ett visst genus omfatta alla genus.

1.3 Tillämplig lag: Dessa tjänstevillkor ska regleras av och tolkas och genomföras i enlighet med lagarna i Belize, och i alla hänseenden tolkas som ett beliziskt avtal. Varje anspråk eller talan som härrör från eller har samband med dessa tjänstevillkor ska regleras av och tolkas och verkställas i enlighet med lagarna i Belize. För att undvika missförstånd, och utan att begränsa allmängiltigheten i det föregående, gäller denna bestämmelse uttryckligen alla skadeståndsanspråk mot BitSeven. Forum för varje anspråk eller talan mot eller som rör BitSeven ska vara i Belize. Du erkänner ovillkorligen den exklusiva behörigheten för domstolarna i Belize och alla domstolar som är behöriga att pröva överklaganden från dem. Du godkänner även ovillkorligen Belize som exklusivt forum för varje anspråk eller talan som härrör från eller varje tvist eller fråga, oavsett art, som har samband med dessa tjänstevillkor. Doktrinen om forum non conveniens ska inte tillämpas vid valet av forum enligt dessa tjänstevillkor.

2. Licens att använda webbplatsen: Om du följer dessa tjänstevillkor beviljar BitSeven dig en begränsad rätt att använda webbplatsen och tjänsterna. Rätten att använda webbplatsen och tjänsterna är en personlig, icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig, begränsad licens med restriktioner, och den är föremål för de begränsningar och skyldigheter som anges i dessa tjänstevillkor. Inget i dessa tjänstevillkor ger dig någon form av licens (annat än enligt vad som anges i denna punkt), rättighet eller äganderätt för, i eller till webbplatsen eller någon av tjänsterna.

3. Risker och ansvarsbegränsning: Viktigt: Denna punkt är ett tillägg till riskförklaringen. Tradingmarknader är volatila och uppvisar snabba förändringar av likviditet, marknadsdjup och handelsdynamik. Du är personligen ansvarig: för alla handels- och icke-handelsaktiviteter på webbplatsen och för ditt konto på webbplatsen samt för att känna till den verkliga statusen för en position eller ett avtal med någon annan part på webbplatsen, även sådana som vid någon tidpunkt beskrivits felaktigt av webbplatsen. Du bekräftar och godkänner: att du bär hela ansvaret för dina handels- och icke-handelsåtgärder och din passivitet på webbplatsen och alla vinster och förluster som uppstått genom din användning av webbplatsen och någon av tjänsterna, att du ansvarar för ett eventuellt negativt saldo på ditt eller dina konto(n) på webbplatsen, att du bär hela ansvaret för alla dina skyldigheter med avseende på eventuella finansieringsaktiviteter på webbplatsen samt att du bär hela ansvaret för att skydda åtkomsten till, och all information som tillhandahålls genom, webbplatsen och någon av tjänsterna, däribland, men inte begränsat till, privata nycklar, användarnamn, lösenord och bankkontouppgifter. Det finns ingen garanti mot förluster på webbplatsen. Du kan förlora mer än det som finns i dina olika plånböcker på webbplatsen om du ägnar dig åt finansiering på webbplatsen eller vid en force majeure-händelse.

4. Immateriell egendom: BitSeven och BitSeven-logotyperna, -handelsbeteckningarna, -ordmärkena och -designmärkena är varumärken som tillhör BitSeven. Du samtycker till att inte tillskansa dig, kopiera, visa eller använda BitSeven-märkena eller något annat innehåll utan uttryckligt, föregående, skriftligt tillstånd att göra det.

5. Ingen rådgivning: BitSeven ger ingen investeringsrådgivning eller rådgivning om tekniker, modeller, algoritmer eller andra system för trading.

6. Ansvarsbegränsning: BitSeven påtar sig inget ansvar för och ska inte ha något ansvar för någon form av anspråk, ansökan, förlust, personskada, fördröjning, olyckshändelse, tillfällig skada, direkt skada, indirekt skada, ersättning för sveda och värk, särskild skada, straffskadestånd, skadestånd i avskräckande syfte, följdskada, förlorad goodwill eller företagsvinst, arbetsnedläggelse, dataförlust, fel eller funktionsstörning som drabbar datorer eller några som helst andra kommersiella förluster (nedan gemensamt kallade ”förluster”).

7. Inget avstående: En eventuell underlåtelse från BitSevens sida att utöva några av sina rättigheter, befogenheter eller rättsmedel enligt dessa tjänstevillkor, eller en eventuell fördröjning innan BitSeven gör det, utgör inget avstående från sådana rättigheter, befogenheter eller rättsmedel. Enstaka eller partiellt utövande av rättighet, befogenhet eller rättsmedel från BitSevens sida förhindrar inte heller utövande av andra rättigheter, befogenheter eller rättsmedel.

8. Force majeure: BitSeven är inte ansvarigt för skador orsakade av fördröjning eller icke-fullgörande av åtaganden enligt dessa tjänstevillkor när fördröjningen eller icke-fullgörandet har orsakats av brand, strejk, översvämning, nätbortfall eller strömavbrott, händelser utanför mänsklig kontroll eller orsakade av statens fiender, lagliga åtgärder av offentliga myndigheter, alla former av marknadsrörelser, -skiftningar eller -volatilitet, funktionsfel på datorer, servrar eller internet, säkerhetsöverträdelser eller cyberattacker, brottsliga gärningar, fördröjningar eller brister orsakade av allmänna transportföretag, tredje parters handlingar eller underlåtelser eller andra fördröjningar, brister, fel eller avbrott som inte rimligen kan förutses eller förebyggas. . I händelse av force majeure befrias BitSeven från alla förpliktelser och dessa tjänstevillkor ska då fullständigt och slutgiltigt upphöra.

9. Tilldelning: Dessa tjänstevillkor och de rättigheter, skyldigheter och förpliktelser som anges i detta dokument kan inte överlåtas av dig utan föregående skriftligt samtycke från BitSeven. Dessa tjänstevillkor och de rättigheter, skyldigheter och förpliktelser som anges i detta dokument kan fritt tilldelas av BitSeven utan meddelande eller ditt samtycke. Varje försök från din sida att överlåta dessa tjänstevillkor utan skriftligt samtycke är ogiltigt.

10. Avskiljbarhet: Om någon bestämmelse i dessa tjänstevillkor, med de ändringar som görs från tid till annan, av behörig domstol skulle befinnas ogiltig eller icke verkställbar, i sin helhet eller delvis, ska en sådan ogiltighet eller icke-verkställbarhet avse endast den aktuella bestämmelsen, medan allt annat i dessa tjänstevillkor ska förbli giltigt och i kraft.

  • bitseven availability
    Buy & sell securely
  • bitseven stability
    Be comfortable
  • bitseven security
    Be the fast lane

Alert