ข้อกำหนดการให้บริการ

ขอบคุณที่เลือกใช้บริการ BitSeven ("เว็บไซต์") เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการ ("เงื่อนไขการใช้บริการ") ต่อไปนี้มีผลบังคับใช้กับลูกค้าของเว็บไซต์ คุณควรอ่านเงื่อนไขการใช้บริการให้ถีถ้วนเพื่อตรวจสอบว่าข้อกำหนดใดมีผลกับคุณ ลูกค้า (ต่อไปนี้เรียกว่า "คุณ" หรือ "ของคุณ") ตกลงต่อเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ทันทีที่ใช้บริการ ฟังก์ชัน หรือคุณสมบัติที่เว็บไซต์ให้บริการ (ต่อไปนี้เรียกเป็นรายการรวมหรือรายการเดี่ยวว่า "บริการ") เป็นระยะ

เงื่อนไข ข้อกำหนด สิทธิ์การใช้งาน ข้อจำกัด และความรับผิดส่วนใดส่วนหนึ่งและทั้งหมดที่ระบุในเว็บไซต์รวมอยู่ในเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ในลักษณะอ้างอิง รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎเกณฑ์ทั่วไปที่กล่าวมาก่อนหน้า นโยบายและหน้าต่าง ๆ ในเว็บไซต์ตต่อไปนี้: นโยบายความเป็นส่วนตัว; ข้อความการเปิดเผยความเสี่ยง; นโยบายต่อต้านการสแปม โปรดทราบเป็นพิเศษว่าธุรกรรมทั้งหมดของดิจิทัลโทเค็นไม่ว่าจะในหรือนอกเว็บไซต์อาจต้องเสียค่าธรรมเนียมเรียกเก็บโดย BitSeven ตามที่ได้ระบุและอัปเดตในรายการค่าธรรมเนียมเป็นระยะ ในกรณีที่เกิดความไม่ต้องกันระหว่างเงื่อนไขการใช้บริการและหน้าหรือนโยบายอื่น ๆ ในเว็บไซต์ ให้ใช้เงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้เป็นหลัก

มื่อคุณสร้างบัญชีในเว็บไซต์หรือใช้บริการใด ๆ ก็ตาม คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และตกลงต่อเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ที่มีผลเป็นระยะ หากคุณไม่ตกลงต่อเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้หรือรายการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรืออัปเดตใด ๆ ที่ตามมา คุณไม่มีสิทธิ์ใช้การบริการดังกล่าว สิ่งเดียวที่คุณทำได้ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยคือหยุดใช้บริการทั้งหมด:

การใช้บริการเว็บไซต์และบริการใด ๆ ถือว่าเป็นโมฆะตามที่กฎหมายกำหนด

BitSeven มีสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรืออัปเดตเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งคุณให้ทราบล่วงหน้า คุณควรหมั่นติดต่อกลับเพื่อยืนยันว่าสำเนาของคุณและความเข้าใจต่อเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน การไม่ถูกยกเลิกหรือการใช้บริการต่อเนื่องหลังวันที่ที่การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรืออัปเดตมีผลถือว่าคุณตกลงต่อเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ ตามที่ได้ปรับแก้ตามการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรืออัปเดตดังกล่าว

1.1 ส่วนหัว: ส่วนหัวและส่วนหัวย่อยในเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้คือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงเท่านั้นและต้องไม่ถือเป็นการสร้างหรือตีความเงื่อนไขใด ๆ ที่อ้างถึง

1.2 นิยามเพิ่มเติม: ข้อความต่าง ๆ ที่นำเข้าเลขข้อเดี่ยว จะรวมไปถึงตัวเลขคู่ด้วยเช่นกันและข้อความต่าง ๆ ที่นำเข้าเพศจะรวมทุกเพศเอาไว้ นอกจากจะระบุเอาไว้เป็นอย่างอื่น

1.3 กฎหมายที่ใช้บังคับสัญญา: เงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ต้องถูกควบคุมและตีความและบังคับใช้ตามกฎหมายเบลีซ และให้ถือว่าเป็นสัญญาเบลีซ ข้อเรียกร้องหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ต้องถูกควบคุมและตีความและบังคับใช้ตามกฎหมายเบลีซ เงื่อนไขนี้มีผลกับเรียกร้องการละเมิดสิทธิ์กับบิตเซเว่น (BitSeven) เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยและเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดที่กล่าวมาก่อนหน้าโดยครอบคลุม สถานที่และเขตอำนาจพิจารณาข้อเรียกร้องหรือการกระทำที่มีต่อหรือเกี่ยวข้องกับบิตเซเว่น (BitSeven) ต้องเป็นในเบลีซ ท่านยอมรับอำนาจการพิจาณาคดีของศาลเบลีซและศาลที่มีอำนาจทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข ท่านตกลงต่อสถานที่และเขตอำนาจพิจารณาข้อเรียกร้องหรือการกระทำของเบลีซที่เกิดจากหรือข้อเรียกร้องหรือข้อสงสัยทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้โดยไม่มีเงื่อนไข หลักการปฏิเสธรับเป็นเขตอำนาจ (forum non conveniens) ไม่มีผลบังคับใช้ในการเลือกเขตอำนาจภายใต้เงือนไขการใช้บริการเหล่านี้

2. สิทธิ์การใช้งานเว็บไซต์ หากคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ BitSeven ให้สิทธิที่จำกัดในการใช้เว็บไซต์และบริการต่าง ๆ สิทธิ์ในการใช้เว็บไซต์และบริการเป็นสิทธิ์ส่วนตัว มีข้อหวงห้าม ไม่เฉพาะเจาะจง ถ่ายโอนไม่ได้ เปลี่ยนกลับไม่ได้ มีสิทธิ์การใช้งานที่จำกัด และจำกัดภายใต้ข้อจำกัดและความรับผิดในเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ ไม่มีเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ให้สิทธิ์การใช้ (นอกเหนืหอจากที่ตั้งเอาไว้ในย่อหน้านี้), สิทธิ, ตำแหน่งของ, หรือการครอบครองของ ในหรือต่อเว็บไซต์หรือบริการอื่น ,การครอบครองของ ในหรือต่อเว็บไซต์หรือบริการอื่น ดการครอบครองของ ในหรือต่อเว็บไซต์หรือบริการอื่น การครอบครองของ ในหรือต่อเว็บไซต์หรือบริการอื่นกำ หรือการครอบครองของ ในหรือต่อเว็บไซต์หรือบริการอื่นหรือการครอบครองของ ในหรือต่อเว็บไซต์หรือบริการต่าง

3. ความเสี่ยงและข้อจำกัดของความรับผิด: ข้อความสำคัญ: ย่อหน้านี้เป็นส่วนเสริมของรายงานเปิดเผยความเสี่ยง ตลาดซื้อขายมีความผันผวนและเปลี่ยนเร็วในเรื่องของสภาพคล่อง ความลึกของตลาด และหลากหลายมิติในการซื้อขาย คุณรับผิดชอบและรับผิดต่อ: การซื้อขายและกิจกรรมที่ไม่ใช่การซื้อขายในเว็บไซต์และสำหรับบัญชีในเว็บไซต์; และการรู้สถานะความจริงของตำแหน่งหรือสัญญากับคู่กรณีรายอื่นในเว็บไซต์ ถึงแม้จะใส้ข้อมูลผิดโดยค่ายเมื่อได้ทก็ได้ คุณรับรู้และตกลลง: รับผิดชอบและรับผิดต่อการซื้อขายและการดำเนินการที่ไม่ใช่ซื้อขายและการไม่ทำการในเว็บไซต์และบริการใด ๆ ; รับผิดชอบต่อยอดคงเหลืองเชิงลบในบัญชีของคุณในเว็บไซต์; รับผิดชอบและรับผิดทั้งหมดของข้อผูกมัดของคุณโดยสอดคล้องกับกิจกรรมทางการเงินในเว็บไซต์; และรับปิดชอบต่อการป้องกันการเข้าใช้ และข้อมูลที่ได้ผ่านเว็บไซต์และบริการใดก็ตามแต่ไม่จำกัดเพียงกุณแจส่วนตัว ชื่อผู้ใช้ และข้อมูลบัญชีธนาคาร ไม่มีการรับประกันต่อการการขาดทุนที่เกิดบนเว็บไซต์ คุณอาจขาดทุนมากกว่าที่มีอยู่ในกระเป๋าสตางค์ในเว็บไซต์หากคุณร่วมทำการเงินในเว็บไซต์หรือถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น

4. ทรัพย์สินทางปัญญา: BitSeven กับโลโก้ ชื่อสินค้า เครื่องหมายเป็นข้อความ และเครื่องที่ออกแบบเป็นเครื่องหมายการค้า คุณตกลงที่จะไม่จัดสรร ทำสำเนา แสดง หรือใช้ BitSeven Mark หรือเนื้อหาอื่น ๆ โดยไม่แสดงใบอนุญาติที่เขียนไว้ก่อนหน้า

5. ไม่มีคำแนะนำ: BitSeven ไม่ให้คำแนะนำในการเงินุทนหรือความเห็นการซื้อขายเทคนิค โมเดล เกณฑ์วิธี หรือแผนการอื่น ๆ

6. ข้อจำกัดในการรับผิด: BitSeven ไม่รับผิดหรือรับผิดชอบสำหรับและไม่มีการรับผิดหรือความรับผิดชอบต่อข้อเรียกร้อง การใช้งาน การเสียผลกำไร การบาดเจ็บ ความล่าช้า อุบัติเหตุ เหตุการณ์บังเอิญ ทางตรง ทางอ้อม ทั่วไป พิเศษ มีบทลงโทษ เป็นตัวอย่างหรือความเสียหายที่ตามมา การสูญเสียค่าความเป็นมิตรหรือผลกำไรทางธุรกิจ ระบบหยุดทำงาน การสูญเสียข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์ลล้มเหลวหรือไม่ทำงาน หรือผลขาดทุนทางการพาณิชย์อื่น (เรียยกโดยรวมว่า "ผลขาดทุน")

7. ไม่ขอสละสิทธิ์ ความล้มเหล้วโดย BitSeven ในการใช้สิทธิ์ พลัง หรือการแก้ไขภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือความล่าช้าโดย BitSeven ในการดำเนินงานต่อดังกล่าว ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์สิทธิ์ พลัง หรือการรักษา บุคคลเดียวหรือหลายคีมีสิทธิ์เข้าใช้สิทธิ์ พลัง หรือทางแก้ไขโดย BitSeven ไม่เป็นการป้องทั้งจากการใช้สิทธิ์พลัง หรือ ทางแก้ไขอื่น ๆ

8. เหตุสุดวิสัย: BitSeven ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้เมื่อความล่าช้าหรือล้มเหลวเกิดจากอัคคีภัย; นัดหยุดทำงาน; น้ำท่วม; ไฟดับหรือใช้การไม่ได้; การกระทำของพระเจ้าหรือศัตรูของรัฐ; ทำถูกกฎหมายโดยหน่วยงานของรัฐ; การเคลื่อนไหวทางการตลาดทั้งหมด, การคลาดเคลื่อน หรือผันผวน; คอมพิวเตอร์, เซิร์ฟเวอร์ หรืออินเทอร์เน็ตขัดข้อง; ระบบรักษาความปลอดภัยถูกโจรกรรมหรือการโจมตีทางไซเบอร์; อารชญากรรม; ความล่าช้าหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากยานพาหนะบรรจุกสินค้าทั่วไป; การกระทำหรือการละเลยของบริษัทภายนอก; หรือความล่าช้า ข้อบกพร่อง การใช้งานไม่ได้ หรือการหยุดชะงักอื่น ๆ ที่คาดการณ์หรือเตรียมตัวล่วงหน้าไม่ได้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย BitSeven ได้รับการยกเว้นจากข้อผูกมัดที่จะต้องดำเนินการส่วนใดหรือทั้งหมดและเงื่อนไขการใช้บริการเหล่าจะถือว่าสิ้นสุดโดยครบสมบูรณ์

9. การมอบหมาย: คุณไม่สามารถมอบหมายเงื่อนไขการใช้บริการ และสิทธิ์ ภาระหน้าที่ และข้อผูกมัดใด ๆ ที่อยู่ในเงื่อนไขฯ หากยังไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก BitSeven BitSeven สามารถมอบหมายเงื่อนไขการใช้บริการ และสิทธิ์ ภาระหน้าที่ และข้อผูกมัดใด ๆ ที่อยู่ในเงื่อนไขฯ ได้อย่างเป็นอิสระโดยไม่ต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ เงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ถือว่าเป็นโมฆะหากคุณพยายามมอบหมายโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

10. การแยกออกจากกันได้: ในกรณีที่ข้อกำหนดของเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้ผ่านการแก้ไขเป็นระยะและภายหลังได้รับคำสั่งจากศาลในเขตอำนาจว่ามีข้อผิดพลาด เป็นโมฆะ หรือบังคับใช้ไม่ได้ ไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ข้อผิดพลาด โมฆะ หรือการบังคับใช้ไม่ได้ดังกล่าวมีผลกับข้อกำหนดนั้น ๆ และส่วนอื่นของเงื่อนไขการใช้บริการยังคงมีผลบังคับใช้

  • bitseven availability
    Buy & sell securely
  • bitseven stability
    Be comfortable
  • bitseven security
    Be the fast lane

Alert