Hizmet Şartları

BitSeven'i ("Site") seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Site kullanıcıları için aşağıdaki hizmet şartları ve koşulları (bu "Hizmet Şartları") geçerlidir. Sizin için hangi hükümlerin geçerli olduğunu belirlemek için bu Hizmet Şartlarını dikkatli bir şekilde okumanız gereklidir. Müşteri (bundan böyle "siz" veya "sizin" olarak anılacaktır), Site içinde zaman zaman sunulan hizmetleri, işlevleri veya özellikleri (toplu veya ayrı olarak "Hizmetler") kullanarak, işbu Hizmet Şartlarını kabul eder.

Site içinde ve üzerinde yer alan tüm şartlar, koşullar, lisanslar, sınırlamalar ve yükümlülükler, yukarıda belirtilenlerin genelliğini sınırlamadan, aşağıdaki Site politikaları ve sayfaları da dahil bu Hizmet Şartları içine referans olarak dahil edilmiştir; Risk Açıklama Beyanı; İstenmeyen Posta Politikası; Hukuki Yaptırım Talebi Politikası; ve Ücret Tarifesi. Özellikle, Digital Tokens'in Site içindeki veya dışındaki tüm işlemlerinin, Ücretler Tarifesinde belirtilendiği ve zaman zaman güncellendiği şekilde BitSeven tarafından alınan ücretlere tabi olabileceğini lütfen unutmayın. Bu Hizmet Şartları ile Sitede yer alan diğer sayfalar veya politikalar arasında herhangi bir tutarsızlık durumunda, bu Hizmet Şartları geçerli olacaktır.

Site üzerinde bir hesap oluşturarak veya Hizmetlerden herhangi birini kullanarak, yürürlükte olan Hizmet Şartlarını zaman zaman okuduğunuzu, anladığınızı ve tamamen katıldığınızı kabul edersiniz. Bu Hizmet Şartlarını veya devamındaki düzeltmeleri, değişiklikleri veya güncellemeleri kabul etmiyorsanız, Hizmetlerden hiç birini kullanamazsınız; uyuşmazlık durumunda tek başvurunuz tüm Hizmetleri kullanmayı durdurmaktır:

Sitenin ve herhangi bir Hizmetin kullanımı, yürürlükteki yasalar tarafından yasaklandığı yerlerde geçersizdir.

Bu Hizmet Şartları, BitSeven tarafından herhangi bir zamanda ve size önceden bildirilmeksizin düzeltilebilir, değiştirilebilir veya güncellenebilir. Bu Hizmet Şartları kopyanızın ve anlayışınızın güncel ve doğru olduğunu doğrulamak için sık sık tekrar kontrol etmelisiniz. Herhangi bir düzeltmenin, değişikliğin veya güncellemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra herhangi bir Hizmeti feshetmemeniz veya kullanıma devam etmeniz, bu Hizmet Şartlarını söz konusu düzeltmeler, değişiklikler veya güncellemelerle değiştirildiği şekliyle kabul ettiğiniz anlamına gelir.

1.1 Konu başlıkları: Bu Hizmet Şartlarındaki başlıklar ve alt başlıklar sadece referans kolaylığı içindir ve atıfta bulundukları herhangi bir hükmün veya hükümlerin yapısında veya yorumlanmasında dikkate alınmamalıdır.

1.2 Genişletilmiş Anlamlar: Bu Hizmet Şartlarında aksi belirtilmedikçe, tekili ele alan kelimeler çoğulu ve çoğulu ele alan kelimeler tekili ve cinsiyeti ele alan kelimeler tüm cinsiyetleri kapsar.

1.3 Geçerli Yasalar: Bu Hizmet Şartları, Belize yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacak ve uygulanacaktır ve her bakımdan bir Belize sözleşmesi olarak yorumlanacaktır. Bu Hizmet Şartlarından kaynaklanan veya ilgili olan herhangi bir iddia veya eylem Belize yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacak ve uygulanacaktır. Şüpheye mahal vermemek ve yukarıda belirtilenlerin genelliğini kısıtlamaksızın, bu hüküm BitSeven aleyhindeki herhangi bir haksız fiil davasında bilhassa geçerlidir. BitSeven aleyhindeki veya ilgili herhangi bir dava veya hukuki fiil için mahkeme ve yargı yeri Belize'de olacaktır. Kayıtsız şartsız olarak Belize mahkemelerinin ve burada itiraz duruşmalarına yetkili tüm mahkemelerin yargı yetkisine razı olursunuz. Ayrıca, bu Hizmet Şartlarından kaynaklanan tüm davalar veya hukuki fiiller veya bu Hizmet Şartları ile ilgili herhangi bir türde uyuşmazlık veya soruşturmada münhasır mahkeme ve yargı yerinin Belize olduğunu kayıtsız şartsız olarak kabul edersiniz. Uygun olmayan yargı yeri nazariyatı, bu Hizmet Şartları kapsamında yargı yeri seçiminde geçerli olmayacaktır.

2. Site Kullanım Ruhsatı: Bu Hizmet Şartlarına uymanız durumunda, BitSeven size Siteyi ve Hizmetleri kullanmak için sınırlı bir hak verir. Siteyi ve Hizmetleri kullanma hakkı kişisel, kısıtlı, münhasır olmayan, devredilemez, geri alınabilir, sınırlı bir lisanstır ve bu Hizmet Şartlarındaki sınırlamalara ve yükümlülüklere tabidir. İşbu Hizmet Şartlarında yer alan hiçbir şey size, Site veya Hizmetlerin herhangi bir için veya bunlar üzerinde (bu paragrafta belirtilenler haricinde) herhangi bir lisans, hak, paye veya mülkiyet vermez.

3. Riskler ve Sorumluluğun Sınırlandırılması: Önemli: Bu paragraf Risk Açıklama Beyanına ektir. Ticaret piyasaları likidite, piyasa derinliği ve ticaret dinamikleri açısından dengesizdir ve hızlı bir şekilde değişir. Sitedeki ve Sitede hesabınızdaki tüm ticari ve ticari olmayan faaliyetlerden; ve Sitede hatalı bir şekilde sunulsa bile, herhangi bir zamanda Sitedeki herhangi bir tarafla herhangi bir pozisyon veya sözleşmenin gerçek durumunu bilmekten: sadece siz sorumlu ve yükümlüsünüz. Sitedeki ticari ve ticari olmayan hareketlerinizden ve hareketsizliklerinizden ve Siteyi ve Hizmetlerden herhangi birini kullanmanızdan kaynaklanan tüm kazançlar ve kayıplardan tam olarak sorumlu ve yükümlü olduğunuzu; Sitede hesabınız veya hesaplarınızdaki herhangi bir negatif bakiyeden sorumlu olduğunuzu; Sitedeki herhangi bir finansman faaliyeti ile ilgili olarak tüm yükümlülüklerinizden tamamen sorumlu ve yükümlü olduğunuzu; ve özel anahtarlar, kullanıcı adları, parolalar ve banka hesabı ayrıntıları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Siteye ve Hizmetlerden herhangi birine erişimin ve Site ve Hizmetlerden herhangi biri üzerinden sağlanan herhangi bir bilginin güvenliğinden tam olarak sorumlu olduğunuzu: kabul eder ve onaylarsınız. Site üzerindeki kayıplara karşı bir teminat yoktur. Site üzerinde finansmana katılırsanız veya bir mücbir sebep varsa, Sitedeki çeşitli cüzdanlarınızda bulunandan daha fazlasını kaybedebilirsiniz.

4. Fikri Mülkiyet: BitSeven ve BitSeven logoları, ticari isimleri, marka isimleri ve marka tasarımları BitSeven'in ticari markalarıdır. BitSeven Markalarını veya diğer içeriği açık olarak, önceden ve yazılı olarak izin almadan kendinize mal etmemeyi, kopyalamamayı, sergilememeyi veya kullanmamayı kabul edersiniz.

5. Tavsiye Verilmemesi: BitSeven, herhangi bir yatırım tavsiyesi veya ticaret teknikleri, modelleri, algoritmaları veya herhangi bir diğer plan hakkında herhangi bir tavsiye sunmaz.

6. Sorumluluğun sınırlandırılması: BitSeven herhangi bir iddia, başvuru, kayıp, yaralanma, gecikme, kaza, tesadüfi, doğrudan, dolaylı, genel, özel, cezai zarar, cezai tazminat veya netice hasarları, itibar veya iş karları kaybı , iş durdurma, veri kaybı, bilgisayar hatası veya arızası veya diğer tüm ticari zararlar (topluca “Kayıplar” olarak anılacaktır) için hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez ve hiçbir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmez.

7. Feragat Etmeme: BitSeven'in söz konusu Hizmet Şartları kapsamındaki ilgili herhangi bir hakkını, yetkisini veya hukuk yolunu kullanamaması ya da bu yönde BitSeven tarafından yapılan herhangi bir gecikme, böyle bir hak, yetki veya hukuk yolundan feragat anlamına gelmez. Herhangi bir hakkın, yetkinin veya hukuk yolunun BitSeven tarafından tek başına veya kısmen kullanılması, diğer hak, yetki veya hukuk yollarını kullanmasını engellemez.

8. Mücbir Sebepler: BitSeven, yangınlar; grevler; seller; elektrik kesintileri veya arızaları; doğal afetler veya devlet düşmanlarının eylemleri; resmi makamların yasal eylemleri; her türlü piyasa hareketi, değişimi veya dengesizliği; bilgisayar, sunucu veya İnternet arızaları; güvenlik ihlalleri veya siber saldırılar; suç eylemleri; telekom şirketleri kaynaklı gecikmeler veya varsayılanlar; üçüncü tarafların eylemleri veya ihmalleri; veya makul olarak öngörülemeyen veya karşılanamayan diğer gecikmeler, varsayılanlar, hatalar veya kesintiler nedeniyle gecikme veya başarısızlık meydana geldiğinde, bu Hizmet Şartları kapsamındaki taahhütlerin yerine getirilmesinin gecikmesi veya başarısız olmasından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir. Mücbir sebep durumunda, BitSeven herhangi bir hizmet yükümlülüğünden muaftır ve bu Hizmet Şartları tamamen ve kesin olarak sona erecektir.

9. Atama: Bu Hizmet Şartları ve burada yer alan hak, görev ve yükümlülüklerden herhangi biri, önceden BitSeven'in yazılı izni olmadan sizin tarafınızdan atanamaz. Bu Hizmet Şartları ve burada yer alan hak, görev ve yükümlülüklerden herhangi biri, BitSeven tarafından bildirimde bulunmadan veya rızanız alınmadan serbestçe atanabilir. Bu Hizmet Şartlarının yazılı izin almadan herhangi bir atama girişiminiz geçersizdir.

10. Ayrılabilirlik: Zaman zaman tadil edilen bu Hizmet Şartlarının herhangi bir hükmünün, herhangi bir yetkili mahkeme tarafından, kısmen veya tamamen, geçersiz, hükümsüz veya uygulanamaz olduğunun belirlenmesi durumunda, bu tür bir geçersizlik, hükümsüzlük veya uygulanamazlık sadece bu hükmü ilgilendirir ve bu Hizmet Şartlarındaki diğer her şey tam olarak yürürlükte kalmaya devam eder.

  • bitseven availability
    Buy & sell securely
  • bitseven stability
    Be comfortable
  • bitseven security
    Be the fast lane

Alert