Tạo biểu tượng trên màn hình

Tạo đường tắt (shortcut) trên desktop trong Chrome (Thêm vào desktop)

bitseven desktop1 homescreen

1. Mở trang web bitseven trong trình duyệt Chrome của bạn.
2. Nhấp vào biểu tượng cờ lê ở góc trên bên phải của trình duyệt Chromes.
3. Chọn [Thêm công cụ] - [Thêm vào desktop].

bitseven desktop2 homescreen

4. Từ Hộp thoại [Thêm vào desktop], nhập tên và nhấp vào [Thêm].
5. Đường tắt(shortcut) sẽ xuất hiện trên màn hình desktop của bạn.

bitseven desktop3 homescreen

Tạo shortcut cho trang web BitSeven trên màn hình desktop

Đây là giải pháp nhanh chóng truy cập vào trang web BitSeven chỉ bằng việc nhấp vào biểu tượng đã cài đặt

Làm thể nào để tạo shortcut trên màn hình desktop

BƯỚC 01 Cài đặt

Nhấp vào download để cài đặt chương trình

BƯỚC 02 Lưu

Nhấn nút 'save' (Lưu) (nếu bạn không chọn thư mục để lưu, thông thường nó sẽ được lưu trong thư mục download)

bitseven explorer1 homescreen
BƯỚC 03 Chạy

Nhấp vào nút Run khi hoàn thành download

bitseven explorer2 homescreen
BƯỚC 04 Chọn thư mục

Nhấp vào thư mục để cài đặt

bitseven explorer3 homescreen
BƯỚC 05 Đã cài đặt xong

Bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng 'BitSeven' trên màn hình desktop của bạn khi cài đặt xong

bitseven explorer4 homescreen
  • bitseven availability
    Buy & sell securely
  • bitseven stability
    Be comfortable
  • bitseven security
    Be the fast lane

Alert