Điều khoản dịch vụ

Cảm ơn bạn đã chọn BitSeven (“Trang web”). Các điều khoản và điều kiện dịch vụ sau đây (“Các điều khoản dịch vụ”này ) áp dụng cho khách hàng của Trang web. Bạn nên đọc kỹ các Điều khoản dịch vụ này để xác định những điều khoản áp dụng cho bạn. Khi sử dụng bất kỳ dịch vụ, chức năng hoặc tính năng nào được cung cấp trên trang web tùy từng thời điểm (gọi chung là “Dịch vụ”), khách hàng (gọi chung là “bạn” hoặc “của bạn”) đồng ý với các Điều khoản dịch vụ này.

Bất kỳ và tất cả các điều khoản, điều kiện, giấy phép, giới hạn và nghĩa vụ có trong và trên Trang web được kết hợp với các Điều khoản dịch vụ này để tham khảo, bao gồm, nhưng không giới hạn toàn bộ các điều ở trên, các chính sách và các trang sau đây: Chính sách Bảo mật; Bản tiết lộ rủi ro; Chính sách chống spam; Chính sách yêu cầu thực thi pháp luật; Biểu phí. Cụ thể, xin lưu ý rằng tất cả các giao dịch của Tokens kỹ thuật số trong hoặc ngoài Trang web có thể phải chịu phí được áp đặt bởi BitSeven như đã quy định và cập nhật trong Biểu phí tùy từng thời điểm. Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa Các Điều khoản Dịch vụ này và bất kỳ trang hoặc chính sách nào khác trên Trang web, các Điều khoản Dịch vụ này sẽ là căn cứ chính.

Bằng cách tạo tài khoản trên Trang web hoặc bằng cách sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và hoàn toàn đồng ý với các Điều khoản Dịch vụ này có hiệu lực tùy từng thời điểm. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản Dịch vụ này hoặc với bất kỳ sửa đổi, thay đổi, hoặc cập nhật sau đó, bạn có thể không sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào; việc của bạn trong trường hợp không đồng ý là ngừng sử dụng tất cả các Dịch vụ .:

Việc sử dụng trang web và bất kỳ Dịch vụ nào sẽ là vô hiệu nếu bị cấm bởi luật pháp hiện hành.

BitSeven có thể sửa đổi, thay đổi hoặc cập nhật các Điều khoản Dịch vụ này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Bạn nên thường xuyên kiểm tra lại để xác nhận rằng bản sao và hiểu biết của bạn về các Điều khoản Dịch vụ này là cập nhật và chính xác. Việc bạn không chấm dứt hoặc tiếp tục sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào sau ngày có hiệu lực của bất kỳ sửa đổi, thay đổi hoặc cập nhật nào sẽ sự chấp nhận của bạn đối với các Điều khoản Dịch vụ này theo như đã được sửa đổi, thay đổi hoặc cập nhật.

1.1 Các tiêu đề: Các tiêu đề và các tiêu đề phụ trong phần Các Điều khoản Dịch vụ này chỉ để dễ tham khảo và không được tính đến khi xây dựng hoặc giải thích bất kỳ điều khoản hoặc các điều khoản mà họ tham chiếu.

1.2 Ý nghĩa mở rộng: Trừ khi được quy định khác trong các Điều khoản dịch vụ này, những từ ở dạng số ít sẽ bao gồm cả dạng số nhiều và ngược lại và những từ chỉ giới tính sẽ bao gồm tất cả các giới tính.

1.3 Luật quản lý: Các Điều khoản Dịch vụ này sẽ được quản lý, được hiểu và được thi hành theo luật của Belize và sẽ được giải thích dưới mọi khía cạnh như là một hợp đồng của Belize. Mọi khiếu nại hoặc kiện tụng phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản Dịch vụ này sẽ được quản lý, được diễn giải và thi hành theo luật của Belize. Để tránh nghi ngờ, và không giới hạn tính tổng quát của các điều đã nói ở trên, điều khoản này nói rõ ràng áp dụng cho bất kỳ yêu cầu bồi thường nào đối với BitSeven. Bạn được quyền ủy quyền tham gia vào các tòa án Belize và tất cả các tòa án có thẩm quyền xét sử các kháng cáo. Bạn cũng vô điều kiện đồng ý với nơi xử án và tòa án độc quyền của Belize trong tất cả các vụ khiếu nại hoặc khiếu kiện phát sinh từ các Điều khoản Dịch vụ này hoặc bất kỳ tranh chấp hoặc nghi vấn nào liên quan đến các Điều khoản Dịch vụ này. Án lý của tòa án có thẩm quyền nơi xét xử sẽ không áp dụng ở một số toà án theo các điều khoản dịch vụ.

2. Giấy phép sử dụng Trang Web: Nếu bạn tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ này, BitSeven sẽ cấp cho bạn quyền giới hạn sử dụng Trang web và các Dịch vụ. Quyền sử dụng Trang web và Dịch vụ là một giấy phép bị giới hạn, có tính cá nhân, bị hạn chế, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và nó phải tuân theo các giới hạn và nghĩa vụ trong các Điều khoản Dịch vụ này. Không có điều khoản nào trong các Điều khoản Dịch vụ này cung cấp cho bạn bất kỳ giấy phép nào (trừ các quy định tại đoạn này), quyền lợi, hoặc quyền sở hữu về, trong hoặc với Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào.

3. Rủi ro và Giới hạn trách nhiệm: Lưu ý: Đoạn này là đoạn bổ sung cho Bản tiết lộ rủi ro. Thị trường giao dịch biến động và thay đổi nhanh chóng về mặt thanh khoản, độ sâu thị trường và động lực giao dịch. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm: đối với bất kỳ và tất cả các hoạt động giao dịch và phi giao dịch trên Trang web và đối với tài khoản của bạn trên Trang web; và, để biết tình trạng thực sự của bất kỳ vị trí hoặc hợp đồng với bất kỳ bên nào khác trên Trang web, ngay cả khi được trình bày không chính xác bởi Trang web bất cứ lúc nào. Bạn thừa nhận và đồng ý: chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hành động kinh doanh và phi kinh doanh của mình trên Trang web này và tất cả các lợi ích và thiệt hại từ việc sử dụng Trang web này và bất kỳ Dịch vụ nào của bạn; chịu trách nhiệm hoàn toàn về bất kỳ số dư âm nào trong (các) tài khoản của bạn trên Trang web; hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các nghĩa vụ của mình liên quan đến bất kỳ hoạt động tài chính nào trên Trang web; và, chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc bảo vệ truy cập và bất kỳ thông tin nào được cung cấp thông qua đó, Trang web và bất kỳ Dịch vụ nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, các mã bảo mật, tên người dùng, mật khẩu và thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng. Không có bảo đảm nào về những tổn thất trên Trang web. Bạn có thể mất nhiều hơn khi ở trong nhiều ví khác nhau của bạn trên Trang web nếu bạn tham gia vào việc tài trợ trên trang web hoặc nếu có một sự kiện bất khả kháng xảy ra.

4. Sở hữu trí tuệ: BitSeven và biểu tượng BitSeven, thương hiệu, nhãn từ và nhãn hiệu thiết kế là nhãn hiệu thương mại của BitSeven. Bạn đồng ý không chiếm đoạt làm của riêng, không sao chép, trưng bày, hoặc sử dụng Nhãn của BitSeven hoặc các nội dung khác mà không có sự cho phép trước được diễn tả rõ ràng bằng văn bản để làm như vậy.

5. Không tư vấn: BitSeven không cung cấp bất kỳ tư vấn nào về đầu tư nào, về kỹ thuật giao dịch, mô hình, thuật toán, hoặc các phương án khác.

6. Giới hạn trách nhiệm: BitSeven không và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, áp dụng, tổn thất, thương tật, trì hoãn, tai nạn, hoặc những thiệt hại ngẫu nhiên, trực tiếp, gián tiếp, chung, đặc biệt, có tính trừng phạt, điển hình, hoặc hậu quả, mất lợi thế thương mại hoặc lợi nhuận kinh doanh, ngừng hoạt động, mất dữ liệu, lỗi hoặc sự cố máy tính, hoặc bất kỳ và tất cả các tổn thất thương mại khác (gọi chung là "Lỗ").

7. Điều khoản không miễn trừ: Bất kỳ sự vi phạm nào do BitSeven thực hiện bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc biện pháp khắc phục nào của mình theo Các Điều Khoản Dịch Vụ này, hoặc bất kỳ sự chậm trễ nào của BitSeven khi làm như vậy, không tạo sự từ bỏ bất kỳ quyền, quyền lực hoặc biện pháp khắc phục nào.

8. Các trường hợp bất khả kháng: BitSeven không chịu trách nhiệm về các thiệt hại do sự trì hoãn hoặc không thực hiện các cam kết theo Các Điều khoản Dịch vụ này khi sự chậm trễ hoặc không thực hiện đó là do hoả hoạn; đình công; lũ lụt; cúp điện hoặc hỏng hóc; thiên tai hoặc kẻ thù của nhà nước; hành vi hợp pháp của cơ quan công quyền; bất kỳ và tất cả các biến động , thay đổi, hoặc biến động của thị trường; sự cố máy tính, máy chủ hoặc Internet; vi phạm an ninh hoặc tấn công mạng; hành vi phạm tội; sự chậm trễ hoặc không thực hiện được gây ra bởi các nhà cung cấp thông thường; hành vi hoặc thiếu sót của bên thứ ba; hoặc, bất kỳ sự chậm trễ khác, vỡ nợ, lỗi hoặc gián đoạn không thể dự đoán trước hoặc phòng ngừa một cách hợp lý. Trong trường hợp bất khả kháng, BitSeven được miễn trừ hoàn toàn và thuyết phục khỏi bất kỳ và tất cả các nghĩa vụ thực hiện và các Điều khoản Dịch vụ này đến khi kết thúc.

9. Chuyển nhượng: Bạn không được chuyển nhượng các Điều khoản Dịch vụ này, và bất kỳ quyền, nhiệm vụ và nghĩa vụ nào trong đó nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của BitSeven. BitSeven có quyền tự do chuyển nhượng các Điều khoản Dịch vụ này, và bất kỳ quyền lợi, nhiệm vụ và nghĩa vụ nào trong đó mà không cần thông báo hoặc cần sự chấp thuận của bạn. Bất kỳ nỗ lực của bạn để chuyển nhượng các Điều khoản Dịch vụ này mà không có sự chấp thuận bằng văn bản đều vô hiệu.

10. Tính tách biệt: Nếu bất kỳ điều khoản nào trong số Các Điều khoản Dịch vụ này, được sửa đổi tùy từng thời điểm, được xác định là không hợp lệ, vô hiệu, hoặc không thể thi hành, toàn bộ hoặc một phần bởi bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào, thì sự không hợp lệ, vô hiệu, hoặc không thể thực thi đó chỉ liên quan đến điều khoản đó và các điều khoản khác trong phần các Điều khoản Dịch vụ này vẫn có hiệu lực.

  • bitseven availability
    Buy & sell securely
  • bitseven stability
    Be comfortable
  • bitseven security
    Be the fast lane

Alert